อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์’ ความหวังใหม่ หนุนไทยก้าวสู่ Medical Hub ครบวงจรได้เร็วขึ้น

ผลสำรวจล่าสุด ชี้ชัดว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2562 จะเติบโตได้ดีและมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 8-10 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุและการเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) กอปรกับอุตสาหกรรมนี้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S curve) ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และดันประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคให้ได้ในเร็ววัน นอกจากนั้น อุตสาหกรรมนี้ยังเข้าข่ายที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกับนักลงทุน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในธุรกิจในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งจากการเข้ามาของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น และเกิดผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะขนาดกลางและเล็กที่ผลิตสินค้าส่วนใหญ่ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ประเทศไทยเชี่ยวชาญในการผลิต ยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไม่ซับซ้อนมากนักเช่น ถุงมือยาง หลอดฉีดยา ดังนั้น ในระยะยาวอาจส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ เจาะตลาด ‘อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์’ ชี้โอกาสและจุดด้อยเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง จากบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ ธนาคารออมสิน ล่าสุด (เมษายน […]