เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI)

Category

The Future of Cardiovascular, Blood Pressure and Atherosclerosis Management. Blood pressure measurement is no longer a daily practice. Step up the caliber of your patient evaluations. By measuring arterial stiffness, you can know your patient’s “Vascular Age”

Description

เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI)  เป็นเครื่องที่สามารถตรวจและวัดการอุดตันของหลอดเลือดแบบ Non-invasive สามารถตรวจวัดค่าของ Ankle-Brachial Index (ABI) โดยการวัดค่าจากความดันโลหิตที่แขนและขา และสามารถวัดค่า CAVI (Cardio Ankle Vascular Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Arteriosclerosis)