เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (EtCO2) EMMA Capnograph

Category
  • Immediate results — minimal warm-up time, with end-tidal carbon dioxide (EtCO2) and respiration rate (RR) measurements and real-time EtCO2 waveform displayed in 15 seconds
  • Small, portable capnograph — lightweight design fits in the palm of your hand for mobility and convenience during short-term EtCO2 monitoring of adult, pediatric, and infant patients
  • Designed to fit easily onto a breathing circuit — flexible use at multiple points of care including pre-hospital, emergency medicine, operating room, intensive care unit, and long-term acute care
  • Rugged design for reliable operation in challenging environments
  • Easy to maintain — no routine calibration required

Description

  • เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก EtCO2 พร้อมอัตราการหายใจ (Respiratory rate)
  • เป็นเครื่องวัดพร้อมแสดงค่า EtCO2, RR และ กราฟ มีขนาดเล็กกะทัดรัด
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิด Alkaline หรือชนิด Lithium ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน