เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (F3)

Category

 Foldable color screen
 Backup memory for seamless monitoring
 Built-in long life thermal printer
 Compatible with 150/152 mm thermal recording paper
 Large numeric and graphic display for ease of readability
 FHR signal quality indicator
 Signals Overlap Verification to separate twins FHR
 Fast printing of stored traces
 Long life Li-ion battery guarantees the mobility of F3
 PC management software and central monitoring system supportive
 Convenient probe rack and compact design
 USB port enables memory expansion
 DECG & IUP parameters optional

Description

F3
Fetal Monitor

  • เป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ โดยแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอพร้อมรูปสัญญาณและสามารถบันทึกพิมพ์เป็นกราฟออกทางพรินเตอร์ได้
  • เป็นเครื่องวัดการบีบตัวของมดลูกของแม่ โดยวัดออกเป็นตัวเลขหน้าจอพร้อมรูปสัญญาณบนหน้าจอ และสามารถบันทึกพิมพ์เป็นกราฟออกทางพรินเตอร์ได้
  • ใช้กับไฟ 100-240โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์และมีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องชนิด Li-ion ขนาด 8 V ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ได้มาตรฐานอย่างน้อยFDA (สหรัฐอเมริกา) ,IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2 , IEC/EN 61157, Anti-electric Shock Type (Class I)
  • ในอนาคตสามารถเพิ่ม Option โปรแกรม CTG Analysisช่วยสรุปบันทึกผลการตรวจวัดได้
  • มีระบบจับบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Fetal Movement)
  • สามารถต่อสาย Remote Event Marker สำหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น
  • ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่สำรองไฟภายในตัวเครื่อง (Rechargeable Lithium-ion)
  • มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง (60 hours built-up memory)