เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด nice 5020 Infant Resuscitator

 • Infant Resuscitator will safely inflate the baby’s lungs and provide optimum oxygenation by delivering consistent PIP with each breath avoiding the risks associated with under or over inflation at uncontrolled pressures.
 • Accept and deliver oxygen concentrations from 21% to 100% coming from a flow meter or a blender.
 • The patient T-Piece can connect to neonatal masks or endotracheal tubes.
 • Helps to establish and maintain Functional Residual Capacity (FRC) by providing a consistent PEEP throughout the resuscitation process.
 • An accurate manometer provides constant reassurance of mask seal and delivered PIP and PEEP.
 • Consistent PEEP can be delivered to assist with breathing during transport or ventilator circuit change.
 • Different size of face mask which provides flexible in usage for different babies
 • Small in Size, Less Weight and innovative technology incorporated into a compact design.

Description

 • สำหรับใช้ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด หรือทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม โดยสามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายก๊าซออกซิเจนทั้งจากท่อก๊าซหรือจากระบบไปป์ไลน์ของโรงพยาบาล
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยแรงดัน (Peak Inspiratory Pressure/ PIP)
 • มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา สามารถหิ้วเคลื่อนย้ายได้สะดวก หรือติดตั้งเข้ากับเสาน้ำเกลือได้
 • ทำงานได้โดยอาศัยแรงขับดันของก๊าซออกซิเจน ที่มีอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน ตั้งแต่ 5-15LPM และมีค่าความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน ระหว่าง 21-100% โดยการปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนหรือเครื่องผสมอากาศ (Blender)
 • สามารถใช้ได้กับทารกที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือใช้หน้ากากให้ออกซิเจน
 • มีมาตรวัดเพื่อแสดงค่าแรงดันภายในระบบทางเดินหายใจได้ตั้งแต่ -20 ถึง 100 cmH2O
 • มีค่าแรงดันสูงสุดขณะหายใจเข้าตั้งแต่ 4-66 cmH2Oที่อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 7 LPM
 • สามารถตั้งค่าแรงดันบวกขณะหายใจออก (PEEP) 1-10 cmH2Oที่อัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน 7 LPM