เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ(SE1200 Express)

Category

 Large high resolution color touch screen
 Alphanumeric keyboard
 One-touch operation
 Enhanced weak signal detection
 Comprehensive filters & anti-noise technology
 Real-time ECG waveforms freezing and review
 Advanced SEMIP algorithm for automatic measurements and interpretation
 Built-in high resolution thermal printer with external USB printer (optional) support
 Extended printing
 Large internal memory which can be enlarged by USB flash disk
 Built-in data management with reports review
 LAN/Wi-Fi(optional) connections
 Bi-directional communication with SE-1515 Data Management System
 Multi-format reports export (optional)
 Barcode scanner support (optional)

Description

SE-1200 Express
12-channel ECG

  • เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถตรวจได้ครบทั้ง 12 ลีด และสามารถแปรผลสำหรับคนไข้เด็กจนถึงผู้ใหญ่ได้แบบอัตโนมัติ
  • มีจอภาพสำหรับแสดงผลข้อมูล , เครื่องพิมพ์ผล, แป้นพิมพ์ข้อมูล และปุ่มควบคุมการทำงานประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถใช้กับไฟฟ้าแรงดัน 100-240 โวลต์ความถี่ 50 หรือ 60 เฮิร์ต และมีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 4,400 mAh สามารถใช้งานได้ 5 ชั่วโมง หรือดีกว่า
  • ตัวเครื่องมีหูหิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ตัวเครื่องมีช่องสำหรับส่งถ่ายข้อมูลทั้ง Serial Port และมี USB Port ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง รวมทั้งมีช่องสำหรับต่อ Network ได้
  • ได้รับมาตรฐาน IEC 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-2-51, ANSI/AAMIEC 11
  • จอภาพสัมผัส ชนิด Multicolor  LCD  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 นิ้ว