เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด Spirobank II

Category

Spirometry Parameters (Stand Alone)

FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF25- 75%, FIVC, Lung Age, VC, IVC.

Spirometry Parameters (PC Based)

FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV (calculated).

PRE and POST

Bronchodilator comparison.

Spirometry test interpretation

Embedded Temperature sensor for BTPS conversion.

Memory up to 10.000 Spirometry tests.

or 900 hours of Oximetry (if available) recording coupled with powerful and flexible search services .

Rechargeable, long-life battery.

Description

  • ใช้เพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด พร้อมคำนวณค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติ
  • มีหน้าจอแสดงผลที่ตัวเครื่อง และสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้โดยผ่านปุ่มกดที่ตัวเครื่อง
  • มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาและเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีน้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) 140 กรัม
  • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายในเครื่องชนิด Lithium